جذب مدرس در موسسه زبان درخشان با توجه به معیار هائی از قبیل شخصیت فردی، مقبولیت اجتماعی، تسلط به زبان، و توانائی تدریس صورت می پذیرد. علی رغم اینکه داشتن تجربه موفق در زمینه تدریس برای متقاضیان امتیاز محسوب می شود، کسانی که در خود توان و دانش کافی برای تبدیل شدن به یک مدرس زبان خارجی را سراغ دارند می توانند برای تدریس به موسسه مراجعه نماید. تمامی متقاضیان می بایست با توجه رزومه خود مراحلی از قبیل مصاحبه، آزمون کتبی، دوره آموزشی حضور در کلاس های جاری موسسه را طی نمایند. در نهایت مهمترین خصوصیت مورد توجه موسسه، قابل اعتماد بودن و جدی گرفتن شغل تدریس توسط متقاضی خواهد بود.