TOLIMO  مخفف Test of Language by the Iranian Measurement Organization  است که توسط سازمان سنجش ایران و به عنوان نسخه ایرانی تافل برگزار می گردد . گواهی آن درون کشور معتبر است و هزینه آن به مراتب از تافل یا آیلتس کمتر. با توجه به لزوم ارائه گواهی معتبر زبان برای پذیرفته شدگان مقطع دکترا، عمده متقاضیان این آزمون را همین گروه تشکیل می دهند. نمره هر قسمت آزمون در مقیاس معمول محاسبه و ده برابر میانگین این نمرات به عنوان نمره كل منظور می شود.

 نمرات از 310 تا 677 محاسبه می شوند و تعبیر شان بدین صورت است :

بالاتر از 600

عالی

بین 520 تا 599

خوب

بین 480 تا 519

متوسط

کمتر از 479

ضعیف